• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Změnit oblast
  • General English - Změnit zemi
  • WORLD
Přihlášení / registrace
REACh

REACh

Cimcool a REACH, GHS a CLP

REACH

Zkratka REACH znamená Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, vyhodnocení, autorizace a omezení chemikálií). Jedná se o program pravidel a nařízení vydaných Evropskou unií. Nařízení REACH není vydáváno najednou, ale je uváděno v platnost postupně v průběhu několika let (2007–2018).
 
Cimcool a REACH
Společnost Cimcool Industrial Products B.V. je výrobcem. Od dodavatelů, s nimiž jsme v kontaktu, odebíráme různé látky a jejich smícháním vyrábíme produkty (přípravky) pro naše zákazníky. Látky, které jsou obsaženy ve vyráběných produktech a které vyžadují registraci, jsou dopředu zaregistrovány společností Cimcool Industrial Products B.V. nebo subdodavateli.
Společnost Cimcool Industrial Products B.V. úzce spolupracuje s dodavateli a zákazníky a zajišťuje tak plný soulad s touto neobyčejně komplikovanou sadou předpisů.
 
Cimcool a GHS/CLP
Pro organizace zabývajícími se výrobou a mísením látek, jako je společnost Cimcool Industrial Products B.V., budou pravidla a nařízení GHS/CLP platná od 1. června 2015.
Činnost společnosti Cimcool Industrial Products B.V. je s touto sadou pravidel a předpisů zcela v souladu. Další informace
 
 
Další informace o předpisech REACH, GHS a CLP
 
REACH – Registrace, vyhodnocení, autorizace a omezení chemikálií
Podrobné informace o nařízení REACH naleznete na webu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)
 
GHS – Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek
 
CLP – Klasifikace, označování a balení látek a směsí
Evropská unie přijala systém GHS do svých předpisů v podobě nařízení CLP.
 
Materiálové bezpečnostní listy
Informace o složení našich produktů naleznete v našich bezpečnostních listech.
Bezpečnostní listy k produktům Cimcool naleznete na vaší stránce Cimcool.
 
 
Důležité organizace: